mandag 1. april 2013


IKT I LÆRING


 

Øving 2: Formativ vurdering og digitale tester


 
Hvordan er det mulig å bruke digitale tester i min egen undervisning for å tilrettelegge for læring?

Oppgave 1- Beskrivelse av tre opplegg for formativ bruk av digitale tester, i min undervisning.

Kontekst: Jeg underviser i VG2 Helseservicefag i faget Kommunikasjon- og samhandling. Faget har 5 undervisningstimer i uka. Siden jeg underviser på yrkesfag, er det viktig for meg å gjøre undervisningen mest mulig yrkesrettet.

Overordnet mål for opplæringen: Forberede elevene til tverrfaglig praktisk muntlig eksamen i faget.

Krav til forberedelse fra lærerens side: Alle testene tas i prøvemodus. Dette gjør at når eleven er i gang med testen, «låser» pc en seg slik at eleven ikke kommer inn på noe annet på pc en før testen er over. Det kan være smart at elevene har lastet ned prøvemodus i forkant, ellers må du legge inn noen minutter til dette.
 

Opplegg 1: Motivere for læring ved å ta en test i forkant av læringsøkten.

·         Beskrivelse av hvordan gjennomføringen bør foregå rent konkret.

Vi skal starte med et nytt tema om Dokumentasjon. For å skape nysgjerrighet og interesse for temaet og aktivisere elevenes forkunnskaper, vil jeg lage en test i forkant av læringsøkten. Jeg lager 10 spørsmål i testen. Testen er kun åpen i 15 minutter.  Det er ikke anledning til å bruke hjelpemidler.

·         Fordeler med opplegget og pedagogiske gevinster

     Gjennom testen får elevene en introduksjon til temaene som videre vil gjennomgås og jobbes mer med i undervisningen. Hensikten med testen er å skape nysgjerrighet omkring emnet. Målet med testen er å skape motivasjon for læring og å aktivisere elevene.

·         Mulige fallgruver du ser for deg / Eventuelt andre ting du mener det er viktig å få frem

Testen må engasjere, slik at elevene blir interesserte i emnet. Du kan f.eks. lage et case som viser konsekvenser av manglende dokumentasjon, og skape engasjement omkring dette.

 Opplegg 2: Elevene får tilgang til å lage spørsmålene i testen selv.
                                                                        

          Overordnet mål for opplegget du nå skisserer.

Opplegget er tenkt brukt som repetisjon i forkant av eksamen.

          Krav til forberedelse fra lærerens side

Du må opprette en test og gi elevene tilgang til å legge inn spørsmål i testen.

          Beskrivelse av hvordan gjennomføringen bør foregå rent konkret.

Klassen deles i grupper på 2-3 elever, som får ansvar for 1-2 kapitler hver. Det skal lages 2 sentrale spørsmål fra hvert kapittel. Testen skal være selvrettende.

          Fordeler med opplegget og pedagogiske gevinster

Elevene får samarbeide om en oppgave. Alle blir engasjerte og bidrar. Elevene hjelper hverandre å få frem viktige emner fra pensum.

          Mulige fallgruver du ser for deg/ Eventuelt andre ting du mener det er viktig å få frem

Enkelte elever kan bli veldig fort ferdig, de kan da få nye utfordringer om å lage ytterligere flere spørsmål eller at de eksperimenterer med mer avanserte spørsmålstyper.

           

Opplegg 3: Test underveis i opplæringen, slik at den enkelt kan se hvor hun står og motiveres  til videre innsats.

           Kontekst: En kort beskrivelse av den aktuelle undervisningssituasjonen slik at leseren forstår konteksten opplegget gjelder for.

Vi skal begynne med Kap. 12. Om taushetsplikt og personvern.

           Overordnet mål for opplegget du nå skisserer.

Mål for opplæringen er at elevene skal vite hva taushetsplikt og personvern betyr i helseserviceyrkene. Etter avsluttet opplæring skal elevene ha:

·         Kunnskaper: om hva som står om taushetsplikt og personvern i lovverk og yrkesetiske retningslinjer

·         Holdninger: om hvordan de som profesjonell yrkesutøver skal opptre

·         Ferdigheter: være i stand til å anvende kunnskapen i den praktiske yrkesutøvelsen

           Krav til forberedelse fra lærerens side

Læreren må lage testen.

           Beskrivelse av hvordan gjennomføringen bør foregå rent konkret.

Den bør tas på et gitt tidspunkt og avgrenses i tid.

           Fordeler med opplegget og pedagogiske gevinster

Testen vil hjelpe læreren til å se hva elevene har fått med seg av opplæringen så langt. Den vil motivere elevene til videre innsats.

Oppgave 2 og Oppgave 3 :Realiser testen for ett av oppleggene - Skriv blogginnlegg om testen din Jeg har realisert testen for opplegg nr. 3 om Taushetsplikt og personvern.

Sentrale aspekter ved testen:
· Først setter jeg inn kompetansemålet, slik at vi holder fokus på målet for opplæringen.
· Jeg ønsker at testen skal tas på et gitt tidspunkt, den skal ha vurdering med karakter og tas i prøvemodus.
 
 · For å skape variasjon i testen vil jeg benytte meg av ulike spørsmålstyper. Jeg velger også å legge inn spørsmål av typen åpne spørsmål. Dette for å gi rom for elevens egen refleksjon og begrunnelser.
 
 
 
 
·         Eksempler på ulike spørsmålsstillinger fra testen.

 

·         Et skjema for elevens egen refleksjon.

 

Oppgave 4 – Refleksjon over hva som kreves av en lærer for å ta i bruk tester formativt.

Hva trengs av opplæring?

Hvor mye opplæring som kreves vil avhenge av hvor mye ITs learning erfaring læreren har i forkant. Hvis læreren har god erfaring med ITs learning vil det gå greit å sette seg inn i test verktøyet. Det kan være fint å få et kurs hvor prinsippene for testverktøyet gjennom gås. Likevel er det kun hvis læreren selv har interesse av å prøve seg frem og jobbe med å lage tester at han/hun vil bli god til å lage tester.

Er det vanskelig? Lett?  Det er ikke vanskelig å lage tester i ITs learning, men det vil kreve utholdenhet og engasjement for å få til gode tester. Særlig i starten. Det er et stort potensiale i testverktøyet og rike muligheter for variasjon. Det kan være greit å starte med noen enkle alternativ og så utvide repertoaret etter hvert.

Hva skal til for å lykkes? Ikke gi seg. Ha en oppriktig interesse og nysgjerrighet for å lykkes. Se den pedagogiske gevinsten av å benytte testverktøyet. Ha noen å spørre under veis.

Aha-opplevelser underveis: Dette er første gangen jeg bruker tester formativt. Jeg har frem til nå kun brukt testverktøyet summativt. Aha- opplevelsen for meg har vært den pedagogiske nytten av testverktøyet underveis i opplæringen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar